Visjon og verdier

På Bjertnes vil vi forsøke å skape best mulig grunnlag for elevenes fremtid gjennom en felles pedagogisk forankring. Den er beskrevet i vårt grunnlagsdokument, som du finner lenke til på denne siden.

Vår temaprofil

Utfordringer

 • Det stilles krav til elevene om å bidra til fellesskapet
 • Undervisningen skal gi den enkelte elev noe å strekke seg etter, både faglig og sosialt

Opplevelser

 • Gi opplevelser både lokalt og internasjonalt

Samhold

 • Gjennom elevrådet
 • Gjennom å bidra positivt til nærmiljøet
 • Gjennom fellesaktiviteter for hele skolen

 

Skolens holdninger

 • Vi ser på skolen som en forberedelse til arbeidslivet eller videre utdanning
 • Vi knytter sosial og faglig læring tett sammen
 • Vi forutsetter at du har egen vilje, det er du selv som velger hva du gjør og hvordan du er mot andre
 • Vi hjelper deg å se følgene av dine handlinger og hvordan de oppfattes av andre
 • Vi stiller krav til deg for å støtte deg i din utvikling
 • Vi har fokus på deg og møter deg med respekt
 • Vi har tydelig struktur og rammer for arbeidet

 

Forventninger til deg

 • Du er her for å få en utdanning
 • Du deltar aktivt i undervisningen
 • Du kommer til riktig tid og holder avtaler
 • Du har med deg nødvendig utstyr til undervisningen og bruker det slik lærer anviser
 • Du er en del av et læringsmiljø og viser vilje til å samarbeide
 • Du viser respekt for andre og bidrar i fellesskapet
 • Du handler i samsvar med skolens normer, regler og vilkår
 • Du tar ansvaret for følgene av dine handlinger

 

Konsekvenspedagogikken vektlegger kombinasjonen mellom høy faglig læring og utviklingen av sosial handlingskompetanse. Skolens medarbeidere skal medvirke til at elevene oppnår kvalifikasjoner som fører dem videre i utdanningssystemet, og som legger et godt grunnlag for læreplass eller jobb.

Derfor ønsker Bjertnes videregående skole å være en åpen og inkluderende skole med et godt kvalifisert personale, hvor elevene skal lære å ta medansvar for sin egen sosiale og faglige læring. Dette kommer også til uttrykk i skolens temaprofil: ”Opplevelser. Utfordringer. Samhold.
Les mer i skolens grunnlagsdokument.