Vanlige spørsmål om utlån og innlevering av lærebøker

Svarene bygger på skolens rutiner og praksis i henhold til Akershus fylkeskommunes reglement for utlån av lærebøker.

Ved utlån

Spørsmål: Hvem kan låne lærebøker fra skolebiblioteket?
Svar: Alle med elevstatus ved Bjertnes videregående skole kan låne læremidler på skolebiblioteket.

Spørsmål: Når kan jeg låne lærebøker?
Svar: I begynnelsen av skoleåret følger vi en oppsatt plan der vi låner ut klassevis. Sjekk timeplanen for din klasse den første skoleuka. I resten av skoleåret låner vi ut bøker fortløpende ved behov.

Spørsmål: Hvordan foregår det klassevise utlånet?
Svar: Hvis du er elev på 1. trinn, deler kontaktlærer ut et ark som inneholder din personlige strekkode og en liste over fagene dine. Dette viser du fram i skranken i biblioteket. Der skanner vi strekkoden din og strekkoden på alle bøkene du får utdelt. Hver bok har en unik strekkode, og du må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt.

Hvis du er elev på 2. eller 3. trinn, har biblioteket gjort klar en bunke med de bøkene du skal bruke. Bunken ligger sammen med arket med ditt navn, din personlige strekkode og fagliste. Sjekk at bøkene stemmer med de fagene du skal ha. Vær særlig oppmerksom dersom du har byttet eller planlegger å bytte fag. Eventuelt fagbytte må være godkjent før du får bok i faget. Vi skanner strekkoden din og strekkoden på alle bøkene du får utdelt. Hver bok har en unik strekkode, og du må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt.

Skriv navn, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen (eventuelt på merkelappen utenpå de bøkene som har det). Dette for å forhindre at bøker forbyttes. 

Spørsmål: Hva må jeg ha med meg når jeg skal låne lærebøker?
Svar: Du som er elev på 1. trinn, må ta med fagliste med din personlige strekkode på. Denne får du av kontaktlæreren din. Hvis alle har med dette arket ved utlån, går utlånet raskere. Hvis du var elev ved skolen forrige skoleår, kan du ta med elevkortet ditt.

Husk også noe å bære bøkene i. Alle får utdelt et bokskap av kontaktlærer, og vi anbefaler å legge bøkene så fort som mulig i låst skap. Hengelås må du kjøpe selv.

Spørsmål: Er det så farlig om vi ikke skriver navn i bøkene?
Svar: Hver bok har en unik strekkode, og du (eller dine foresatte) er økonomisk ansvarlig for akkurat det eksemplaret du har lånt. Blir det forbyttet med en annen elevs eksemplar, er du fortsatt ansvarlig for det eksemplaret som er registrert på deg. Med navn på boka blir det lettere å holde styr på hvem som bruker den. De aller fleste bøker som forsvinner kommer av forbyttinger og lån elever imellom.

I løpet av skoleåret

Spørsmål: Hvor gjør jeg av bøkene jeg har lånt?
Svar: Skolen låner ut bokskap gratis. Du får tildelt skap av kontaktlæreren din. Husk hengelås. Bøker som du ikke tar med hjem, kan oppbevares i bokskapet.

Spørsmål: En av bøkene jeg lånte er skadet eller skrevet i, og den var sånn da jeg fikk den. Hva gjør jeg nå?
Svar: Kom innom biblioteket senest en uke fra du lånte den og vis frem boken. Vi noterer hva som er skadet.

Fra utlånsreglementet: "Eleven skal påse at bøkene er i tilfredsstillende stand. Dersom eleven oppdager skader på bøkene utover normal slitasje, skal dette meldes til utlånsansvarlig innen en uke etter utlån. Boka vil da få en påtegning slik at eleven slipper erstatningskrav ved innlevering."

Spørsmål: Jeg skal bytte fag. Kan jeg låne bøker til det nye faget med en gang?
Svar: Hvis du bytter fag, må du levere bøkene i faget du bytter fra før du får låne bøker i det nye faget. Det kan være knapphet på lærebøker i enkelte fag, vi kjøper ikke flere bøker enn vi må. Dessuten har vi erfaring med at lærebøker som ikke er i bruk har lett for å forsvinne, og det går kun utover eleven.

Fra utlånsreglementet: "Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart."

Spørsmål: Jeg slutter på skolen i løpet av skoleåret. Må jeg levere alt med en gang, eller kan jeg vente til siste skoledag?
Svar: Hvis du slutter på skolen og ikke lenger har elevstatus, må du levere alle bøker umiddelbart. Manglende innlevering etter avbrutt opplæring vil føre til erstatningskrav.

Fra utlånsreglementet: "Dersom eleven bytter fag eller avbryter opplæringen i løpet av skoleåret, skal bøkene leveres til utlånsansvarlig umiddelbart."

Spørsmål: Jeg har mistet en eller flere bøker. Hva gjør jeg nå?
Svar: Dette ordner seg! Kom til biblioteket og vær ærlig. Fortell oss at du ikke finner boken din. Hvis vi har ledige eksemplarer, får du ny bok umiddelbart. Hvis vi er tomme for denne tittelen, må vi kjøpe inn nytt. Vi oppfordrer deg til å lete godt og spørre medelever som du ofte sitter sammen med. De aller fleste bøker som blir borte i løpet av skoleåret dukker opp igjen ved innlevering, men hvis boken har forsvunnet helt må du regne med å måtte erstatte det tapte eksemplaret.

Fra utlånsreglementet: "Dersom en bok blir ødelagt eller går tapt i løpet av skoleåret, skal eleven få låne en ny bok av utlånsansvarlig. Eleven har også erstatningsansvar for den nye boka."

Spørsmål: Det har vært innbrudd i skapet mitt mens det var låst. Må jeg erstatte bøkene som er borte?
Svar: Innbrudd i låste skap er et lovbrudd og må meldes til politiet. Du kan anmelde enten på politiets nettsider (velg "Tyveri fra privatperson på offentlig sted") eller ved å møte opp personlig på nærmeste politikammer. Hvis du er under 18 år, bør du anmelde ved å møte hos politiet der du bor sammen med en foresatt. Alternativt kan nærmeste foresatt registrere anmeldelsen i sitt navn. Du mottar bekreftelse med anmeldelsesnummer fra politiet innen 14 dager (i perioden juli – august kan det ta litt lenger tid på grunn av ferieavvikling). Denne bekreftelsen må du vise til bibliotekaren for å unngå erstatningskrav.

Ved innlevering

Spørsmål: Jeg har en bok som mangler strekkode. Blir den fortsatt regnet som mitt eksemplar?
Svar: Strekkodene på bøkene og kalkulatorene er svært godt festet, men hvis du oppdater at dette er løst må du ta eksemplaret med på biblioteket for bedre feste. Bøker uten strekkode er vanskelige å identifisere, du må derfor regne med at det kan utløse erstatningsplikt. Vi kan ikke svare for om det faktisk er ditt eksemplar eller om du har fjernet strekkode på en annen elevs eksemplar.

Fra utlånsreglementet: "Det er ikke tillatt å fjerne strekkoden, notere, streke under tekst, bruke uthevingstusj eller lignende i bøkene."

Spørsmål: Jeg har levert en annen elevs eksemplar av en bok. Hva skjer da?
Svar: Uavhengig av hvem som leverer eksemplaret er det den eleven utlånet var registrert på, som får boken sin levert inn. Skolen tar ikke ansvar for forbyttinger elever imellom. Ved erstatningskrav i disse tilfellene må elevene gjøre opp seg imellom.

Fra utlånsreglementet: "Hvert eksemplar har en unik strekkode, og eleven må levere tilbake det samme eksemplaret ved skoleårets slutt." "Ved innlevering er det eleven som lånte boka som får registrert innleveringen, ikke personen som leverer den."

Spørsmål: Jeg ønsker å låne en bok over sommeren. Er det mulig?
Svar: Elever som skal gå på Bjertnes neste skoleår og som ønsker å starte på neste års pensum i enkelte fag, kan få låne bøkene over sommeren. Alle slike lån må avtales med biblioteket i hvert enkelt tilfelle.

Elever som drar til utlandet på utveksling kommende skoleår, kan etter avtale låne med seg lærebøker for å lese seg opp i de fagene de trenger for å starte i Vg3 når de kommer tilbake. Disse bøkene må returneres til skolen innen skoleslutt i utvekslingsåret.

Spørsmål: Jeg var syk under innleveringen eller reiser bort før skoleåret er over. Kan jeg levere etter fristen?
Svar: Du er ansvarlig for at innleveringsfristen blir holdt for dine lån. Er du bortreist under innleveringsperioden, må du få en annen til å levere for deg. Har du gode grunner for å være fraværende, må du gi oss beskjed og gjøre en avtale med oss før innleveringsfristen. Uten avtale er du erstatningspliktig.

Spørsmål: Hvorfor er dere så strenge på fristen? Dere trenger jo ikke bøkene før i august.
Svar: Vi har frister for når vi må bestille nye bøker for å ha alt klart til skolestart. Denne fristen er svært kort tid etter skoleslutt i juni.

Erstatningskrav

Spørsmål: Jeg har fått en faktura jeg vil klage på. Hvordan gjør jeg det?
Svar: Alle klager må rettes skriftlig til skolen v/rektor, helst innen forfall på fakturaen. E-post: post@bjertnes.vgs.no. Mens klagen behandles settes fakturaen på vent. Får du medhold i klagen din, vil fakturaen bli kreditert. Får du ikke medhold i klagen vil fakturaen aktiveres og purringer vil løpe. Skolen behandler ikke muntlige klager.

Fra utlånsreglementet: "En eventuell klage på erstatningskrav må fremsettes skriftlig innen rimelig tid etter at erstatningskravet er mottatt".

Spørsmål: Hvorfor må jeg betale når bøkene lå i bokskapet mitt? De var jo på skolen hele tiden.
Svar: Bøkene skal leveres tilbake til biblioteket innen siste skoledag i juni, og det er ditt ansvar å overholde innleveringsfristen. Du må tømme bokskapet ditt selv. Det skal rengjøres i løpet av sommeren, og det er ikke sikkert du får samme bokskap neste skoleår. Skolen må bestille nye eksemplarer av lærebøkene kort tid etter skoleslutt for å ha alt klart til elevene ved skolestart i august.

Spørsmål: Jeg vil jo ikke ha boken jeg har fått regning for. Kan jeg slippe å betale om dere får boken tilbake?
Svar: Når en bok ikke blir levert innen fristen (og vi ikke har inngått en avtale med deg) regner vi med at du har mistet boken eller ønsker å beholde den. Vi anser den da som tapt og må kjøpe inn et nytt eksemplar. Du får derfor ikke slippe å betale om du leverer boken tilbake i etterkant.

Spørsmål: Hvis jeg ikke betaler fakturaen, hva skjer da?
Svar: Erstatningskrav som ikke betales, går til inkasso. Det kan medføre problemer senere i livet med å få ta opp lån, skaffe kreditt og andre saker der betalingsanmerkninger har en innvirkning. I tilfeller der elever under 18 år ikke betaler erstatningskravet vil det til slutt bli rettet mot foresatte og gå til inkasso ved manglende innbetaling.

Fra utlånsreglementet: "Skolen vil sende krav om erstatning til eleven eller foresatte, med 30 dagers betalingsfrist. Dersom kravet ikke innfris, vil det bli sendt til inkasso." "Eleven er ansvarlig for lånte bøker. Det betyr at eleven, eller elevens foresatte, må regne med å erstatte bøker som skades eller tapes i utlånsperioden, eller som ikke leveres tilbake innen innleveringsfristen." Dette er hjemlet i lov om skadeserstatning 13. juni 1969 nr. 26 §§1-1 og 1-2.