Tilrettelegging ved eksamen

Eksamenskandidater med spesielle behov kan, etter søknad til skolen, få tilrettelegging ved eksamen slik at de kan få vist kompetansen sin ut fra kompetansemålene i faget.

Der det i kompetansemålene er krav om skriftlige, muntlige eller praktiske ferdigheter, er det ikke anledning til å tilrettelegge slik at disse ferdighetene ikke blir prøvd.

Tidsfrist for innlevering av søknad om særskilt tilrettelegging fastsettes av skolen.

Våren 2018 er fristen for søknad fredag 11. mai.

Sammen med søknaden fra elever kan rektor kreve at det følger dokumentasjon fra sakkyndig instans (f.eks. PPT, lege, psykolog, logoped, spesialpedagog. Faglærer kan være sakkyndig instans ved vurdering av språkferdigheter hos eksamenskandidater med annet morsmål enn norsk).

Privatister må legge frem dokumentasjon fra sakkyndig instans.

Søknaden avgjøres av rektor. Rektors avgjørelse er et enkeltvedtak og kan påklages til Fylkesmannen.

Skolen orienterer i god tid om hvilke tiltak/tilrettelegging som vil bli satt i verk.

Last ned søknadsskjema om særskilt tilrettelegging under prøver og eksamen.